Algemene Voorwaarden van Wildlife IMAGES

Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Activiteiten, buitensport of buitenactiviteiten: alle, fotografische, creatieve, actieve of recreatieve activiteiten die de deelnemer uitvoert zowel binnen als buiten.
b) Arrangementen: door Wildlife IMAGES: bedrijf en/of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden (combinatie van) dienst(en) of activiteit(en. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit het organiseren en/of verzorgen activiteiten, het verzorgen van (verblijf)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van Wildlife IMAGES worden begeleid.
c) Boekingskantoor: het bedrijf dat eventueel tussen de reiziger en de Wildlife IMAGES bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
d) Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een Wildlife IMAGES wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
e) Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een Wildlife IMAGES worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen. e) Activiteit: een enkelvoudige (actieve) bezigheid die door Wildlife IMAGES wordt aangeboden. Dit zijn creatieve, sportieve, actieve of culinaire recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door Wildlife IMAGES worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal, materieel of de bemiddeling van maaltijden of verblijfplaats etc.
f) Wildlife IMAGES: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
g) Vertegenwoordiger van Wildlife IMAGES: degene die uit naam van Wildlife IMAGES optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider, of reis(bege)leider).`
h) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een Wildlife IMAGES zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit. De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien Wildlife IMAGES zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
i) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Wildlife IMAGES of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten, materiaal of mateieel van Wildlife IMAGES.
j) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
k) Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door Wildlife IMAGES aan de deelnemer is medegedeeld; a. bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de deelnemer zelf voor vervoer naar de bestemming zorgt, het eerste van de navolgende momenten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomst ter beschikking dient te worden gesteld. b. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.
l) Eind(e): a. bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats; b. bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf voor vervoer van de bestemming zorgt, de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de deelnemer de (laatste) accommodatie daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten; c. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.

m) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement , de activiteiten of diensten die door Wildlife IMAGES geleverd worden.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Wildlife IMAGES gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Wildlife IMAGES of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Wildlife IMAGES of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Wildlife IMAGES, tenzij Wildlife IMAGES en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

2.4 Wildlife IMAGES is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Wildlife IMAGES deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Ieder aanbod van Wildlife IMAGES is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan een opdrachtgever om een overeenkomst met Wildlife IMAGES aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Wildlife IMAGES mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst -inclusief de toepasselijke voorwaarden aan te gaan- aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van Wildlife IMAGES of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van Wildlife IMAGES. Wildlife IMAGES zalhierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen , welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Wildlife IMAGES zijn niet bindend (dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde opdrachtgever – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn). Wildlife IMAGES kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Wildlife IMAGES of de vertegenwoordiger van Wildlife IMAGES te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

3.4 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Wildlife IMAGES is jegens Wildlife IMAGES hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

3.5 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van Wildlife IMAGES een geldig identificatiebewijs te tonen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Direct na het tot stand komen van de overeenkomst dient opdrachtgever de volledige som van het totale overeengekomen bedrag van de overeenkomst te voldoen. Pas na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag treedt de overeenkomst in werking, tenzij anders met Wildlife IMAGES wordt overeengekomen.

4.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere in gebreke stelling is vereist. Wildlife IMAGES is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Bij ontbinding heeft Wildlife IMAGES het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de eventueel reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend

4.5 De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Wildlife IMAGES heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de Wildlife IMAGES gemaakte incassokosten.
Deze bedragen minimaal € 50 en maximaal:
• 15% over bedrag van de overeenkomst tot € 2.500,00;
• 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en
• 5% over de volgende € 5.000,00
Wildlife IMAGES kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 5 Prijs

5.1 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

5.2 Wildlife IMAGES behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 25% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Wildlife IMAGES is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.

5.3 Indien Wildlife IMAGES besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient Wildlife IMAGES zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

5.4 Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft Wildlife IMAGES de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van het bedrag van de overeenkomst of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5.5 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt Wildlife IMAGES de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen. Indien meerdere opdrachtgevers de prijswijziging afwijzen en het aantal deelnemers daardoor lager wordt dan 80% van het maximum aantal deelnemers, dan is Wildlife IMAGES gerechtigd om de overeenkomst voor alle deelnemers te beëindigen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van het bedrag van de overeenkomst of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5.6 Wildlife IMAGES mag bij aanvang van een overeenkomst voor een arrangement of een activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Wildlife IMAGES verschuldigd is.

Artikel 6 Informatie en reisbescheiden

6.1 Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt Wildlife IMAGES de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal Wildlife IMAGES de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde tickets , vouchers e.d. toe sturen. Indien de deelnemer deze 3 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan Wildlife IMAGES te melden.

6.3 Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting etc. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door Wildlife IMAGES hierover verschafte informatie.

6.4 Wildlife IMAGES is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7 Wijzigingen door de opdrachtgever

7.1 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger het gewijzigde bedrag van de overeenkomst onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor € 75,= per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

7.2 Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich, na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever, door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden: a) de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, b) het verzoek tot indeplaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij Wildlife IMAGES te worden ingediend, c) de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.

7.3 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de indeplaatsstelling aan Wildlife IMAGES te vergoeden.

Artikel 8 Annulering door de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

8.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail annuleren (let op: het risico voor ontvangst door Wildlife IMAGES ligt bij opdrachtgever). De datum van ontvangst van de brief door Wildlife IMAGES geldt als annuleringsdatum.

8.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Wildlife IMAGES :
a) tot 30 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
b) van 30 tot 15 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
c) van 15 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs;
d) binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

Artikel 9 Wijzigingen door Wildlife IMAGES

9.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan Wildlife IMAGES mede te delen omstandigheden is Wildlife IMAGES gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Wildlife IMAGES de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

9.2 De opdrachtgever kan de wijzigingen zoals bedoeld in Artikel 9.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Wildlife IMAGES melden. De pdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet genoten onderdelen van het arrangement.

9.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Wildlife IMAGES zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang.

9.4 De uitvoering van de overeenkomst is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van Wildlife IMAGES heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Artikel 10 Opzegging door Wildlife IMAGES

10.1 Wildlife IMAGES heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.

10.2 Wildlife IMAGES heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger) oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, overlijden etc. Wildlife IMAGES is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

10.3 Wildlife IMAGES zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

10.4 Indien Wildlife IMAGES besluit een reeds in aanvang genomen arrangement of activiteit wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer.

10.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Wildlife IMAGES het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Wildlife IMAGES kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Wildlife IMAGES heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 11 Verplichtingen van Wildlife IMAGES

11.1 Wildlife IMAGES is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Wildlife IMAGES redelijkerwijs mocht hebben. Wildlife IMAGES is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is Wildlife IMAGES tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever en/of deelnemer.

11.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer

12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Wildlife IMAGES of de vertegenwoordiger van Wildlife IMAGES te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkent zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Wildlife IMAGES.

12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Wildlife IMAGES of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en/of materieel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. Het staat de deelnemer vrij, om op eigen initiatief het materiaal en /of materieel deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, vermissing en schade etc. waarbij bij vermissing of niet te repareren schade het materiaal en/of materieel vervangen dient te worden. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal en/of materieel te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal en/of materieel aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Wildlife IMAGES. De deelnemer stelt Wildlife IMAGES zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen en/of materieel. Een eventuele reparatie-opdracht wordt alleen door Wildlife IMAGES geïnitieerd. De

deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Wildlife IMAGES en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Wildlife IMAGES is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer, en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen. Indien, bij , schade, reparatie van het materiaal en/of materieel niet meer mogelijk is, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de vervanging van de ter beschikking gestelde delen. Dit geldt tevens bij vermissing of diefstal.

12.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Wildlife IMAGES of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt. Te denken valt aan onder andere; onbehoorlijk gedrag, asociaal gedrag, seksistisch gedrag, gebruik verdovende middelen, burgerlijke ongehoorzaamheid etc.

12.6 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

12.7 Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van Wildlife IMAGES, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de reis deze te confirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij Wildlife IMAGES of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer.

12.8 Wildlife IMAGES houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

12.9 Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Wildlife IMAGES in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

12.10 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van Wildlife IMAGES

13.1 Indien de reis met inachtneming van de artikelen 9 en 10 niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator onverminderd het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 14 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst

gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Wildlife IMAGES

14.1 Voor alle activiteiten van Wildlife IMAGES geldt dat de opdrachtgever of deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven tijdens hun reis en/of eventueel verblijf voor hun reizen, gezondheid, veiligheid en verblijf gedurende de activiteit. Wildlife IMAGES kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade tijdens de reis, verblijf en deelname aan activiteiten, aan lijf (en leden) en eigendommen, in de ruimste zin des woords, tenzij de reis, verblijf en activiteiten door Wildlife IMAGES worden georganiseerd in samenwerking met een reisbureau wat hiervoor verzekerd is en aangesloten is bij een garantiefonds.

14.2 Wildlife IMAGES of het reisbureau, waarmee een samenwerking is aangegaan, is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering.

14.3 Indien Wildlife IMAGES jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal het bedrag van de overeenkomst, eventueel verminderd met het evenredige deel van de overeenkomst wat al is genoten.

14.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Wildlife IMAGES voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal het bedrag van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een reisbureau, gelden de algemene voorwaarden van het betreffende reisbureau.

14.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Wildlife IMAGES gelden ook ten behoeve van werknemers van de Wildlife IMAGES, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel c.q. vertegenwoordigers.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer

15.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Wildlife IMAGES aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten”-derden.

Artikel 16 Regelingen met betrekking tot de toegang en/of lidmaatschap

16.1 Het staat Wildlife IMAGES om een toegangsregeling of een regeling met betrekking tot lidmaatschap te hanteren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen worden opgenomen in een apart regelement.

Artikel 17 Klachten

17.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Wildlife IMAGES, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Wildlife IMAGES of diens vertegenwoordiger ter plekke.

17.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Wildlife IMAGES. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

17.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1 Op alle door Wildlife IMAGES te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Nakoming door WildlifeIMAGES

19.1 Wildlife IMAGES neemt maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer zij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van het bedrag van de overeenkomst of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.